Leerplicht

Het doel van de leerplicht is om te zorgen dat uw kind voldoende kennis en vaardigheden krijgt om zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren. Een afgeronde schoolopleiding is daarvoor een eerste voorwaarde.

Het doel van de leerplicht is om te zorgen dat uw kind voldoende kennis en vaardigheden krijgt om zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren. Een afgeronde schoolopleiding is daarvoor een eerste voorwaarde.

Voorwaarden

De rechten en plichten gelden voor alle kinderen en jongeren die in Nederland wonen of lang verblijven. In de Leerplichtwet staat dat een kind volledig leerplichtig is vanaf het moment dat het 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar wordt óf tot het einde van het twaalfde schooljaar.

Tot de 18e verjaardag of tot het moment dat de jongere een startkwalificatie heeft, geldt een kwalificatieplicht.

Een startkwalificatie is een mbo-diploma (vanaf niveau 2), een havo- of vwo-diploma. Met een startkwalificatie heeft een jongere een grotere kans op een baan.

Er zijn uitzonderingen voor jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs die het uitstroomprofiel arbeid of dagbesteding hebben. Zij worden wanneer nodig ondersteund bij het vinden van passende arbeid of dagbesteding.

Verzuim

Een kind/jongere is verplicht om elke schooldag, volgens het lesrooster, naar school te gaan. Gebeurt dit niet en is er geen afmelding bij school, dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Scholen zijn wettelijk verplicht dit te melden bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De schoolleiding doet een melding zodra je kind in totaal 16 uren les- of praktijktijd in 4 opeenvolgende lesweken afwezig is. Een school mag het ook eerder melden.

Gevolgen van ongeoorloofd verzuim

Het verzuimloket van DUO geeft de melding door aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze onderzoekt de zaak en kijkt samen met ouders, kind en school naar oplossingen.

Hulp van leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar is er ook voor ouders/verzorgers. Zijn er bijvoorbeeld problemen waardoor het kind niet naar school gaat? Samen met ouders/verzorgers zoeken we naar oplossingen. Wij vinden het belangrijk dat een kind zich goed ontwikkelt en zo mogelijk een startkwalificatie behaalt.

Luxeverzuim

Er is sprake van luxe verzuim als een leerplichtige jongere, zonder vrijstelling, buiten de schoolvakanties om (met ouders) op vakantie gaat. Scholen en instellingen zijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. In geval van luxeverzuim wordt er een proces-verbaal opgemaakt en kan een boete worden opgelegd door de rechter.

Meer weten?

U kunt de leerplichtambtenaar bereiken via leerplicht@olst-wijhe.nl of via 14 0570 of 0570 – 56 80 80

Kijk voor meer informatie over leerplicht op de site van de Rijksoverheid.

Deel dit
Mail
Bellen