Veel gestelde vragen over werk, geld en uitkering

Veel zaken op financieel gebied regelt u met de gemeente. Lees hieronder de antwoorden op de veel gestelde vragen over werk, geld en uitkering.

 • Werk

  Moet ik solliciteren?

  Ja. Als u een bijstandsuitkering krijgt, bent u verplicht om naar werk te zoeken en aangeboden werk te aanvaarden. U moet solliciteren naar bijna alle soorten werk. De wet noemt dit algemeen geaccepteerd werk, oftewel werk dat door vrijwel iedereen als normaal wordt gezien. Illegaal werk of werk waarvoor minder wordt betaald dan het geldende minimumloon valt daar bijvoorbeeld niet onder. Zo moet u ook banen aannemen die niet aansluiten bij uw opleiding of werkervaring. Ook bent u verplicht om, zolang u nog geen werk hebt, mee te werken aan activiteiten die werk in de toekomst wel mogelijk maken.

  In bepaalde gevallen is tijdelijke ontheffing van de arbeidsplicht mogelijk. Uw consulent werk beoordeelt of er dringende redenen zijn voor een tijdelijke ontheffing.

  De plicht om te gaan werken geldt ook voor alleenstaande ouders. De gemeente houdt er wel rekening mee dat u het werk moet combineren met de zorg voor uw kinderen. Kinderopvang biedt meestal voldoende uitkomst. Alleenstaande ouders met de zorg voor een kind dat jonger is dan vijf jaar, kunnen een verzoek indienen voor ontheffing van de plicht tot werken.

  Wat zijn de arbeidsverplichtingen?

  Wie een bijstandsuitkering ontvangt, heeft een aantal arbeidsverplichtingen. Deze zijn gericht op het vinden van betaald werk. De gemeente verwacht dat u:

  • meewerkt aan trajecten naar werk via de gemeente
  • aangeboden werk aanvaardt en behoudt
  • ervoor zorgt dat u uw kennis en vaardigheden verbetert en bijhoudt
  • zoekt naar vacatures, solliciteert en staat ingeschreven bij uitzendbureaus
  • ervoor zorgt dat uw uiterlijk, kleding en gedrag netjes zijn en dat deze het behouden van werk of arbeidsactiviteiten niet tegenwerken
  • niet alleen naar werk zoekt in uw eigen woonplaats, maar ook in uw regio
  • bij werkaanbod tot maximaal 3 uur per dag (1,5 uur heen en 1,5 uur terug) reist met het openbaar vervoer (of op andere wijze). U mag dit werk niet weigeren
  • gaat verhuizen als het niet mogelijk is om binnen 3 uur reizen per dag werk te vinden, maar wel elders voor tenminste een jaar met een beloning tenminste net zo hoog als uw bijstandsuitkering.

  Vrijgesteld van deze arbeidsverplichtingen zijn:

  • Alleenstaande ouders met de volledige zorg voor 1 of meer kinderen tot 5 jaar. Zij moeten hiervoor een verzoek indienen bij hun gemeente. Wel moeten zij gebruik maken van de voorzieningen van de gemeente, gericht op arbeidsinschakeling.
  • Mensen die niet kunnen werken (duurzaam en volledig arbeidsongeschikten).

  Als u ontheffing krijgt van uw arbeidsverplichtingen, moet u voor uw uitkering nog wel voldoen aan uw re-integratieverplichting. Dat betekent dat u er alles aan doet om zo snel mogelijk wel weer aan het werk te gaan. Bijvoorbeeld door een opleiding te volgen.

  Als u de arbeidsverplichtingen en afspraken niet nakomt, krijgt u een maatregel. Dat betekent tijdelijk een lagere uitkering of helemaal geen uitkering. De gemeente is verplicht deze maatregelen uit te voeren, tenzij er omstandigheden zijn waardoor iemand buiten zijn of haar schuld de verplichtingen niet na kan komen. Dit bepaalt uw consulent werk.

  Wat is een re-integratietraject?

  Een re-integratietraject bestaat uit activiteiten die uw kans op betaald werk te vergroten. U kijkt samen met uw consulent werk welke activiteiten het beste bij u passen. U maakt samen een plan van aanpak, ook wel re-integratieplan genoemd. Hierin staat precies wat u gaat doen. Bijvoorbeeld:

  • een cursus of opleiding volgen
  • een participatieplaats
  • vrijwilligerswerk

  Uw consulent werk ondersteunt u tijdens uw re-integratietraject.

  Wat is een plan van aanpak voor jongeren?

  Als u jonger bent dan 27 jaar, dan moet u terug naar school. Als dat niet mogelijk is, dan kunt u (tijdelijk) een bijstandsuitkering krijgen. Zodra u een bijstandsuitkering aanvraagt, maakt uw consulent werk samen met u een re-integratieplan. In dit re-integratieplan staat onder andere:

  • hoe u de mogelijkheden van een opleiding kunt onderzoeken;
  • hoe u uw kansen op betaald werk kunt vergroten, bijvoorbeeld met een cursus of een werkstage;
  • wat uw consulent werk daarbij van u verwacht, en
  • hoe uw consulent werk u daarbij gaat helpen.

  Als de bijstandsuitkering wordt toegekend, moet u zo spoedig mogelijk beginnen met de activiteiten die in uw plan van aanpak staan.

  Wat is een zoekperiode voor jongeren?

  Bent u jonger dan 27 jaar en wilt u een uitkering aanvragen? Dan moet u eerst 4 weken zoeken naar werk of een opleiding, voordat u een aanvraag voor een bijstandsuitkering kunt indienen.

  Wat moet u doen?

  U moet in de komende vier weken de mogelijkheden onderzoeken om weer naar school te gaan of om te gaan werken. We verwachten dat u daarvoor een aantal dingen doet:

  Voor werk:

  • U schrijft zich als werkzoekende in bij UWV.
  • U maakt een werkmap aan op www.werk.nl.
  • U maakt een curriculum vitae (cv) en plaatst deze op www.werk.nl.
  • U schrijft zich in bij minimaal vijf uitzendbureaus.
  • U zoekt vacatures in de krant, via www.werk.nl en andere vacaturesites.
  • U solliciteert minimaal drie keer per week.
  • U houdt een lijst bij van alle sollicitaties. Hierop vermeldt u:
   - de datum van de sollicitatie
   - de functie waarnaar u hebt gesolliciteerd
   - naam, adres en telefoonnummer van de werkgever
   - het resultaat van de sollicitatie. Vermeld bij een afwijzing ook de reden voor de afwijzing.
  • U bewaart de bewijsstukken van sollicitaties (brieven, e-mails) en laat deze zien als u een bijstandsuitkering aanvraagt.

  Voor school:

  • Verzamel alle schooldiploma’s en (deel)certificaten inclusief cijferlijsten, vanaf het voortgezet onderwijs.
  • Hebt u gestudeerd? Zoek dan ook de toekenningsbeschikking en de beëindigingsbeschikking studiefinanciering van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

  Zoeken naar een geschikte opleiding? U kunt gaan praten met:

  • het ROC;
  • het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten) voor een bindend studieadvies;
  • of een studiedecaan van uw oude school of opleidingsinstituut.

  Kijk ook eens op www.lerenenwerken.nl of op www.studiekeuze123.nl.
  Zorg dat u een bewijs krijgt van het ROC, RMC of andere opleiding dat u een gesprek hebt gehad.

  Deze bewijsstukken moet u tonen als u een bijstandsuitkering aanvraagt.

  Bent u door een beperking niet in staat om te solliciteren, te werken of om een opleiding te volgen? En hebt u hiervan bewijsstukken? Laat die dan zien. Zonder bewijs is uw beperking geen geldige reden om niet naar werk of een opleiding te zoeken.

  Hoe gaat het verder?

  Lukt het u echt niet om werk te vinden? Hebt u echt geen mogelijkheden meer om naar school te gaan of te studeren? Dan moet u na de zoekperiode van 4 weken, direct contact opnemen met de afdeling Inkomen om een bijstandsuitkering aan te vragen.

  Neem alle bewijsstukken die u in deze vier weken hebt verzameld mee naar het gesprek.

  De gevraagde bewijsstukken zijn noodzakelijk om het recht op uitkering te kunnen beoordelen. Als u geen bewijsstukken hebt, kan de gemeente Olst-Wijhe het recht op uitkering niet vaststellen en krijgt u geen uitkering.

  Als na de zoektermijn van vier weken blijkt dat u zich niet of niet voldoende hebt ingespannen om werk te vinden, bestaat er géén recht op een bijstandsuitkering. Wilt u toch een bijstandsuitkering? Dan moet u zich opnieuw melden bij de gemeente Olst-Wijhe. Er gaat dan een nieuwe zoektermijn van vier weken in.

  Als u niet direct na de zoekperiode van 4 weken contact opneemt met de afdeling Inkomen, gaat de afdeling Inkomen ervan uit dat uw aanvraag voor een bijstandsuitkering niet door hoeft te gaan. Als daarna blijkt dat u toch een uitkering wilt aanvragen dan moet u zich opnieuw melden. Er gaat dan een nieuwe zoektermijn van vier weken in.

  Geen uitkering tijdens de zoekperiode

  U mag tijdens de zoekperiode van vier weken nog geen bijstandsuitkering aanvragen. U hebt ook geen recht op een voorschot. Krijgt u na de zoekperiode een uitkering toegekend? Dan gaat deze in vanaf de eerste dag van de zoekperiode.

  Vrijstelling sollicitatieplicht: alleenstaande ouders

  Bent u een alleenstaande ouder met de volledige zorg voor 1 of meer kinderen tot 5 jaar? Dan kunt u vrijstelling van de sollicitatieplicht aanvragen als u zelf volledig voor uw kind(eren) zorgt. De periode dat u niet naar werk hoeft te zoeken is maximaal 5 jaar. Deze 5 jaar moet u wel gebruiken om uw kansen op werk te vergroten. Daarvoor maakt u samen met uw consulent werk een re-integratieplan.

 • Inkomen

 • Uitkering

  Wat moet ik weten als ik een uitkering ontvang?

  Uitkeringsspecificatie

  Een uitkeringsspecificatie laat zien hoe een uitkering is berekend. U ziet bijvoorbeeld welke inkomsten zijn verrekend en hoeveel vakantiegeld er wordt gereserveerd. De uitkeringen worden iedere maand uitbetaald. Na de uitbetaling van de uitkering ontvangt u de uitkeringsspecificatie in uw brievenbus.

  Wijzigingsformulier

  Gaat u samenwonen of trouwen? Studeren of vrijwilligerswerk doen? Deze wijzigingen zorgen ervoor dat uw recht op bijstand verandert. Een wijziging kan ervoor zorgen dat uw bijstandsuitkering lager wordt of dat u recht heeft op een hogere bijstandsuitkering. Wijzigingen geeft u door met het wijzigingsformulier.

  Voorbeelden van wijzigingen in uw leef- of werksituatie die u moet doorgeven:

  • U gaat samenwonen of trouwen.
  • Uw kind of iemand anders gaat bij u wonen.
  • Uw kind of iemands anders in uw huis gaat op een ander adres wonen.
  • U heeft inkomen of heeft hier recht op. Het kan gaan om betaald werk, maar ook als u voor iemand klust of op kinderen oppast moet u dat melden; u meldt dit ook als u er niet voor betaald krijgt.
  • U gaat studeren, stage lopen of vrijwilligerswerk doen.
  • U heeft vermogen gekregen, bijvoorbeeld door een erfenis.
  • Gaat u op vakantie of naar het buitenland? Dit moet u doorgeven.

  Inkomstenformulier

  Als u naast de uitkering inkomsten uit arbeid ontvangt, brengen wij die wij in mindering op uw uitkering. De inkomstenverrekening gebeurt vaak achteraf. Hierover bent u door uw contactpersoon geïnformeerd. Om de verwerking van uw inkomstenverrekening goed te laten verlopen, vragen wij u om altijd het inkomstenformulier dat u van ons ontvangt in te leveren, samen met de loonstrook en/of loonstroken die u voor de betreffende maand moet aanleveren. Wij verzoeken u alles in één keer aan te leveren.

   

  Wilt u uw inkomstenformulier met bijbehorende loonstroken op één van de volgende manieren bij ons aanleveren?

  Waar regelt u het?

  U kunt voor vragen contact opnemen met het team Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente.

  Ook bij de balies in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kunt u met uw vraag terecht. De medewerkers noteren dan uw gegevens en binnen 2 werkdagen neemt een medewerker van team Werk, Inkomen en Zorg contact met u op.

Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Geef ons door wat u wilt weten.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen